Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Scripting Thay đổi tiêu đề trang khi Printing

// This example shows a page that modifies its title before printing
// and then resets it to its original value after printing.
var originalTitle;

<script for=window event=onbeforeprint>
originalTitle = document.title;
document.title = document.title + " - by Captain"
</script>

<script for=window event=onafterprint>
document.title = originalTitle;
</script>

Không có nhận xét nào: