Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Ajax jQuery và những điều cần biết

Điều đầu tiên trước khi bước vào tut, mình nói trước mình sẽ không theo cái cách viết tut truyền thống như Ajax là gì, viết tắt của cái gì, ra đời năm nào... NO! Mình sẽ đi vào thẳng vấn đề, ứng dụng của Ajax là gì và làm thế nào để dùng Ajax với thư viện jQuery.
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 hàm trong jQuery sử dụng thường xuyên để tương tác với Ajax - đặc biệt là hàm jQuery.ajax():

* jQuery.ajax() [Đây là phương pháp ngắn nhất, thay thế cho tất cả những thứ liên quan đến jQuery Ajax như          

* jQuery.get() + jQuery.post() + jQuery.ajaxStart() + jQuery.ajaxStop()...]
* jQuery.ajaxSetup()//Cài đặt những tham số mặc định cho jQuery.ajax()
* jQuery.getScript()
* jQuery.load() //Hàm này hay lắm á xD
BONUS: Dùng Ajax để tương tác với file XML

Đầu tiên nói về ajax, ajax là gì? Hiểu đơn giản, Ajax là lấy thông tin từ 1 trang khác mà không cần load lại trang hiện tại. Điều này đặc biệt hữu ích khi người dùng không phải load lại những thứ cần thiết. Hình dung như sau:
Khi người dùng nhập vào 1 form đăng ký thành viên chẳng hạn, theo truyền thống, bạn phải submit() form đó, rồi nó kiếm tra là tên đã có người đăng ký hay chưa rồi mới quay lại thông báo rằng tên đã có ng` đăng ký. Khi dùng Ajax, người dùng vừa nhập vào tên, trình duyệt sẽ tự động gửi ngầm dữ liệu đến 1 trang khác [gọi là trang kiểm tra] để kiểm tra, nhiệm vụ của trang kiểm tra là lục cơ sở dữ liệu, trả về true nếu tên đã tồn tại, trả về false nếu tên chưa tồn tại, và như thế là ta có thể biết được tên có tồn tại hay chưa để xử lý mà không cần phải tải lại trang.
Vậy là hiểu đơn giản nhé, Ajax là gửi ngầm thông tin đi, xử lý, nhận kết quả trả về và dùng kết quả trả về để làm gì cũng được, tất nhiên, toàn bộ quá trình không load lại trang.
1) jQuery.ajax() = $.ajax();
Đây là hàm cơ bản và hữu dụng nhất khi dùng ajax.

PHP Code:

$.ajax(
    {
url: "Địa chỉ của trang nhận dữ liệu để xử lý, ví dụ check.php, check.html...",
type: "GET hoặc POST",//Mặc định là GET
dataType: "Mặc định tự nhận dạng, có thể cài đặt xml, json, jsonp, script, html hoặc text",
data: "Dữ liệu gửi đi, ví dụ name=xx3004&password=123456&nickname=timmy",
crossDomain: "Mặc định là false, giải thích sau",
success(data, textStatus, jqXHR)
        {
//Dữ liệu trả về sẽ dc gán trong biến data
        //Dùng dữ liệu trả về làm gì cũng dc
        //Còn hai cái kia thì cũng chả biết làm gì, để cho đẹp vậy
}
error(jqXHR, textStatus, errorThrown)
        {
//jqXHR, textStatus và errorThrown sẽ chưa thông báo về lỗi xảy ra để dễ debug, ví dụ như Timeout, hoặc URL NOT FOUND...
}
    });

Bùm, xong. Đơn giản không, bây giờ quay vào ví dụ chính, thực hành cho dễ hiểu, giả sử bạn có 1 form đăng ký:

PHP Code:

<form action="register.php" method="POST">
<input type="text" id="userID"> <span id="status">Please enter your desire ID</span>
<br>
<input type="submit" value="REGISTER">
</form>

Cái <span></span> là để update thông báo, ví dụ như là "Không được để trống", "Tên đã tồn tại"... chẳng hạn.
OK, bạn muốn rằng mỗi khi người dùng nhập vào id gì đó, thì nó tự động kiểm tra xem id có tồn tại hay chưa, bằng cách gửi thông tin đến trang check.php.

PHP Code:

//check.php
...//Nhận dữ liệu rồi xử lý gì đó, muốn làm gì thì làm
//Trả về true nếu tên đã tồn tại trong Cơ Sở Dữ Liệu
//Trả về false nếu tên ko tồn tại CSDL

Bây giờ gán cho cái <input> chức năng gửi dữ liệu để kiểm tra mỗi khi người dùng bấm 1 phím nào đó:

PHP Code:

$("#userID").keyPress(function()
    {
//Gửi dữ liệu tới check.php, nhận dữ liệu trả về
    //Nếu dữ liệu trả về là true >> Thông báo tên đã tồn tại
    //Nếu dữ liệu trả về là false >> Tên không tồn tại, có thể sử dụng
});

Rồi, bây giờ xem đoạn code jQuery.ajax() cần những gì nha. URL? Ở đây là check.php. Type? GET hoặc POST, tùy vào trang xử lý php. dataType? Để mặc định cho nó tự nhận dạng đỡ mắc công. data? Ở đây data gửi đi là userID=ValueCủaCáiInput, tức là $("#userID").val(). Khi thành công [success()]? Kiểm tra dữ liệu rồi xuất thông báo. Khi gặp lỗi [error()]? Thông báo có lỗi. Có hết thông tin rồi, giờ chỉ cần gán nó vào:

PHP Code:

$("#userID").keyPress(function()
    {
    $.ajax(
        {
url: "check.php",
type: "GET",//Giả sử là GET đi
data: "userID=" + $("#userID").val(),
success(data, textStatus, jqXHR)
            {
            if(data==true)
                {
                $("#status").html("Tên đã tồn tại!");
                }
            else if(data==false)
                {
                $("#status").html("Tên có thể sử dụng");
                }
            }
error(jqXHR, textStatus, errorThrown)
            {
alert("Có lỗi xảy ra!");
            }
        });
    });

Vậy là xong rồi đó. Ajax với jQuery đơn giản phải ko? Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến Cross Domain trong Ajax. Mặc định Ajax chỉ cho bạn gửi và nhận dữ liệu từ trang web có cùng domain, bạn không thể dùng Ajax để gửi dữ liệu từ site bạn để đăng nhập vào Yahoo! Mail được,... Tuy nhiên vẫn có thể phá được giới hạn đó = cách cài crossDomain giá trị = true, như đoạn code ở trên:

PHP Code:

$("#userID").keyPress(function()
    {
    $.ajax(
        {
url: "http://www.ddth.com/check.php",//Giả sử file check ko còn cùng domain nữa
crossDomain: true,//Cài giá trị cho crossDomain = true
type: "GET",
data: "userID=" + $("#userID").val(),
success(data, textStatus, jqXHR)
            {
            if(data==true)
                {
                $("#status").html("Tên đã tồn tại!");
                }
            else if(data==false)
                {
                $("#status").html("Tên có thể sử dụng");
                }
            }
error(jqXHR, textStatus, errorThrown)
            {
alert("Có lỗi xảy ra!");
            }
        });
    });

Vì tính bảo mật, phương thức trên sẽ ko hoạt động trên 1 số site, đến lúc đó, cách duy nhất là hack code, [theo mình biết thì là đổi tên tạm thời cái domain đó bằng 1 vài thủ thuật, lợi dụng việc thêm ký tự "#" vào cuối trang web không làm trang web tải lại...]. Vì đây là tut về Ajax, mình sẽ không đi sâu vào vấn đề này.
2)jQuery.ajaxSetup() = $.ajaxSetup();
Giả sử tất cả những gì bạn gửi đi đều có chung 1 vài thuộc tính thì bạn làm thế nào? Giả sử như bạn muốn nếu có lỗi xảy ra thì thông báo lỗi, thế nhưng không lẽ cứ mỗi lần viết 1 hàm Ajax lại phải lập lại cái error() chán ngấy đó? Cách đơn giản là dùng ajaxSetup(), cài mặc định tham số cho Ajax. Cách dùng y chang ở trên thôi, ko có gì cả, ví dụ như:

PHP Code:

$(document).ready(function()
    {
    $.ajaxSetup(
        {
crossDomain: true,
type: "GET",
error(jqXHR, textStatus, errorThrown)
            {
alert("Có lỗi xảy ra!");
            }
        });
    });

Vậy là sau đoạn code đó, mỗi lần bạn gửi đi 1 Ajax, nó sẽ tự động cài crossDomain=true, type="GET" và error thì thông báo như trên, đỡ tốn công viết lại.
3)jQuery.getScript() = $.getScript();
Cái này thì nhìn ví dụ cho lẹ:

PHP Code:

$.getScript("jQuery.js", function(data, textStatus)
    {
alert("Đã load xong jQuery.js");
    });

Hàm trên là cách ghi tắt của:

PHP Code:

$.ajax(
    {
url: "jQuery.js",
dataType: "script",
success: function(data, textStatus)
        {
alert("Đã load xong jQuery.js");
        }
    });

Tuy nhiên, có 1 điều cần lưu ý: Callback [hàm được gọi sau khi load xong script] khi thành công của $.getScript() chỉ bao gồm 2 tham số, trong khi $.ajax bao gồm 3 tham số. Mà thực chất cũng chẳng cần quan tâm, mình đâu cần nó làm gì...
4) jQuery.load() = $.load();
OK, đây là hàm cuối cùng mình đề cập đến, $.load(). Cú pháp của nó như sau:

PHP Code:

$(selector).load(url, <dữ liệu gửi đi, có thể có hoặc ko>, <hàm callback khi load xong function(responseText, textStatus, XMLHttpRequest), có thể có hoặc không>)

Trong đó, url là đường dẫn tới trang cần load, dĩ nhiên rồi, data là dữ liệu gửi đi, cũng giống như jQuery.ajax(), hàm callback khi load xong [chà, y chang jQuery.ajax() còn gì @@). Ví dụ bạn có 1 cái thẻ span như sau:

PHP Code:

<span id="news"></span>

Và bạn muốn dùng nó để load tin tức mới từ 1 trang web khác [news.php chẳng hạn]:

PHP Code:

$(document).ready(function()
    {
    $("#news").load("news.php");
    });

Vậy đó, đơn giản ko. Ủa, thế thì dùng .load() làm gì, dùng $.ajax() luôn ko tiện à? Hay là jQuery quởn quá ngồi chế nhiều hàm cho nó phong phú? Không phải vậy đâu, dùng .load() có những lợi thế mà $.ajax() không có.
Thứ nhất là về mặt "dung lượng":
Một hàm:

PHP Code:

$("#news").load("news.php");

Là viết tắt của hàm:

PHP Code:

$.ajax(
    {
url: "news.php",
success: function(data)
        {
        $("#news").html(data);
        }
    });

Thứ 2, dùng .load() có thể load dc 1 phần của trang thay vì load cả trang, điều mà $.ajax() ko làm được.
Ví dụ bạn chỉ muốn load những tin tức liên quan đến music [được chứa trong id="music" của trang news.php chẳng hạn]:

PHP Code:

$("#news").load("news.php#music");

Thứ 3, có những tính năng như limit load, hay gửi dữ liệu mảng... mà lười lục lại quá nên thôi, cứ dùng cơ bản đi =.='!
BONUS: Dùng Ajax jQuery để đọc XML?
Giả sử bạn có 1 file XML tên là info.xml như sau:

PHP Code:

<info>
    <realname>Nguyễn Huy Trường</realname>
    <birthday>Apr.30.93</birthday>
    <nickname>Timmy Nguyen</nickname>
</info>

Và đây là cách bạn lấy dữ liệu trong đó:

PHP Code:

$.ajax(
    {
type: "GET",
url: "ifno.xml",
dataType: "xml",
success: function(xml)
        {
        $(xml).find("info").each(function()
            {
            var realName=$(this).find("realname").text();
            var birthday=$(this).find("birthday").text();
            var nickName=$(this).find("nickname").text();
            });
        },
error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown)
        {
alert("Có lỗi xảy ra!");
        }
    });

Không có gì phức tạp hửh? Đơn giản chỉ là nhận dữ liệu về, rồi quét từng cái có tên được chọn dùng hàm .each(), rồi trong mỗi đợt quét đó tìm ra cái cần lấy dữ liệu và trả về, thế thôi .
[Sưu tầm]

MỘT SỐ SHORTHAND CSS HAY DÙNG

May mắn được ngồi bên cạnh chị design, nên học hỏi được nhiều điều về CSS, cả về phong cách viết cũng như cách trick &  hack CSS all browser. Một trong cách viết CSS hay mà mình học được chính là thói quen viết shorthand CSS, làm cho code CSS ngắn gọn dễ hiểu.
Mặc dù không được làm chung với chị nữa, cũng tiếc thật, nhưng mình học được nhiều điều bài học về design. Cảm ơn chị Designer ấy nhiều.
Nay mình tổng hợp lại 1 số shorthand property mình hay dùng để dễ reference sau này.

1 . 0 VALUES

Khi định nghĩa size của 1 element nào đó là 0 , thì không cần có thêm đơn vị size sau số 0.
VD :

 padding: 10px 5px 0px 0px; 

Best practice:

 padding: 10px 5px 0 0 

2. REMOVE SELECTORS


Selector là cách chọn element nào đó trong HTML để apply CSS , nếu bạn dùng “.class” hay “#id” làm selector thì không cần phải ghi rõ loại tag nào. Tốn nhất selector không nên quá specific vì sẽ tốn time render của browser.

VD :

 div#logowrap  /*Chọn thẻ div có id = logowrap*/ 

Best practice:

 #logowrap /*không cần xác định rõ loại tag nào, vì trong tương lai có thể thay thế loại tag HTML*/ 

3. *


Dùng toán tử * tức là chọn tất cả element trong HTML

{ margin: 0; }  /*Chọn tất cả element trong HTML , mỗi element có thuộc tính margin thì set margin cho element đó = 0.*/

4. BACKGROUNDS

background-image: url("logo.png");
 background-position: top center; 
background-repeat: no-repeat;

Best Practice :

background: url(logo.png) no-repeat top center; 

5. COLOURS


Khi set color cho 1 element bạn thường dùng số thập lục phân hexadecimal có 6 ký số, với ký hiệu bắt đầu là #a1a2a3a4a5a6

Nếu số thập lục phân có 3 cặp số đi với nhau, mỗi cặp là 2 ký số giống nhau, thì mỗi cặp bạn bỏ đi 1 ký số

VD :

#000000 => #000

#336699 => #369

VD sau không rút gọn được : #010101, #223345, #FFF000

6. MARGIN,PADDING


Khi apply margin 4 hướng của 1 element như sau :

margin-top:0px;
 margin-right:10px;
 margin-bottom:0px; 
margin-left:10px;

Bạn có thể rút gọn như sau :

margin:0 10px 0 10px;

Tương tự cho padding , margin và border , khi set value cho 4 hướng thì cứ theo chiều kim đồng hồ (top,right,bottom,left)=(12,3,6,9)h.

Hoặc code css trên có thể rút gọn như sau :

margin:0 10px;

- Giá trị đầu tiên là set cho top & bottom
- Giá trị thứ 2 là set cho left & right

Nếu chỉ cần set margin hay padding cho 1 bên thôi VD :

margin-left:10px

Thì cũng nên để

margin: 0 0 0 10px

Còn trường hợp đặc biệt như

margin-left:10px !important 
/*thì không nên thay bằng margin nếu không sẽ apply cho 4 hướng => sai.*/

7. BORDERS

border-width:1px; border-style:solid; border-color:#000;

Best practice :

border:1px solid #000;

Ta có thể set width 4 cạnh bằng cách sau :

border-top-width:1px; 
border-right-width:2px; 
border-bottom-width:3px; 
border-left-width:4px;

Best practice :

border-width:1px 2px 3px 4px; /*Tương tự cho border-style, border-color*/

8. FONTS


Khi nhận file thiết kế từ photoshop từ các designer, desinger thường set font cho chữ, thì đa số đều set 1 lúc dùng các property sau :

font-style:italic; 
font-variant:small-caps; 
font-weight:bold; 
font-size:1em;
 line-height:150%; 
font-family:Verdana, Arial, sans-serif;

Best practise :

font:italic small-caps bold 1em/150% Verdana, Arial, sans-serif;

Cấu trúc thứ tự viết tắc của font là : font-style, font-variant, font-weight, font-size, font-family.
Các property trên đều là optional . Nếu thiếu property nào thì browser sẽ set default cho property đó

9.LISTS

list-style-type:square; 
list-style-position:inside;
 list-style-image:url(filename.gif);And finally

Best practise :

list-style:square inside url(filename.gif);
 
[Suu Tam]

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Hướng Dẫn Sữa Lỗi Metro UI Do D-Com 3G ZTE (MF190s)

sau thời gian mày mò tìm cách sữa lỗi do USB Viettel phát hành và ZTE sản xuất, mình đã thử cài với các Dashboard của hãng ZTE như mf180,mf190s,mf110..vv khi cài vào đều không thể chạy được Metro. xài windows 8 mà không sử dụng được Metro thì.. có khác gì windows 7 đâu
vài pic mình đang xài mf190s và metro vẫn hoạt động bt
Ảnh đã được thu nhỏ. Nhấn vào để xem kích thước đầy đủ.

Ảnh đã được thu nhỏ. Nhấn vào để xem kích thước đầy đủ.

Ảnh đã được thu nhỏ. Nhấn vào để xem kích thước đầy đủ.

cách 1:
khi bạn cài đặt xong windows 8, bắt buột phải cài phần mềm D-Com để vào mạng, và cài đặt driver cho D-com, vào device manager rồi click chuột phải vào các dấu chấm than làm như trong hình
Ảnh đã được thu nhỏ. Nhấn vào để xem kích thước đầy đủ.

Ảnh đã được thu nhỏ. Nhấn vào để xem kích thước đầy đủ.

Ảnh đã được thu nhỏ. Nhấn vào để xem kích thước đầy đủ.

browser đến nơi cài đặt của D-Com chọn driver 32bit (x86) hoặc 64bit nếu như xài windows 64bit
Ảnh đã được thu nhỏ. Nhấn vào để xem kích thước đầy đủ.

sau khi hoàn tất ta tiến hành repair lại windows sữa lỗi Metro và chạy được phần mềm quản lý D-Com, vì phần mềm này copy không thể chạy được đâu nhé, phải cài D-com rồi mới repair lại windows,chủ yếu là chạy phần mềm của D-Com để có thể chuyển qua lại GPRS và HSPA (nếu bạn không muốn chuyển qua lại GPRS và HSPA thì sang cách thứ 2 nhé.
các bạn gỡ USB ra khỏi máy trước rồi mới tiến hành repair.
chạy setup điền key cho windows 8 CP: DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J tiếp theo làm như trong hình ta chọn windows setting, personal files, and apps, nhấn next việc còn lại là ngồi chơi xơi nước
Ảnh đã được thu nhỏ. Nhấn vào để xem kích thước đầy đủ.

sau khi sữa lỗi xong, các bạn cắm USB vào máy, đến nơi chứa D-Com X:\Program Files\D-com 3G chuột phải vào 2 file Reload và Replug lần lượt chạy với quyền Admin nhé, xong rồi thì ta gỡ USB ra rùi cắm vào lại thì windows sẽ nhận thấy phần cứng mới, nếu chưa nhận thì bạn khởi động lại win rùi chạy Reload và Replug một lần nữa sẽ thấy phần cứng mới, ta vào device manager chọn cài đặt driver cho D-Com như lúc đầu đã cài, vậy là xong, bạn chạy phần mềm D-Com lên kết nối vào mạng mà Metro vẫn hoạt động bt.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Default [


****** NEW ****** UPDATE************
Images:

================================================== ================================================== =======
How do:
Instal on device memory (Program Files/):

 1. iPhoneToday-1.5.4.r300-wm (Do not choose "enable today plugin ..". Choose "... create a shortcut to the startup folder .."
 2. iFolderMusic
 3. iFolderFaves
 4. iFolderSettings
 5. iFolderWeather
 6. IPTWeather_20110910
 7. S2P
 8. MortScript

After installing all the above:
 1. Download "IPToday.ICS.1" and unpack
 2. Copy all the folders and paste them in the device memory (program files) and replace all files.
 3. Configure ITPWeather by running the 'IPTWeather Config' shortcut in the Start Menu.
 4. Explore the theme and adjust to your needs.
.
================================================== ================================================== =======
S2U2
Download this and unpack. Copy all and paste them on the S2U2 folder in device memory.
Image:

================================================== ================================================== =======
THUMBCAL
Instal the app on device memory.
Download this and put into your ThumbCal folder. In Settings, choose the ICS skin.
Images:

================================================== ================================================== =======
Boot Screen:

WVGA : Download
================================================== ================================================== =======
Welcome Screen:

WVGA : Download
================================================== ================================================== =======
Thanks:
tronikos by IPhone Today,
tito12 by "iFolderMusic, IFolderSettings and iFolderWeather",
michoob by IPTWeather,
moesfeld by script to S2PC for iPhonetoday
A_C by S2P
and all who made the icons and graphics in the following pages:
http://forum.xda-developers.com/show...61&postcount=1
http://forum.xda-developers.com/show...97&postcount=1
http://forum.xda-developers.com/show...01&postcount=1
http://forum.xda-developers.com/show...71&postcount=1
http://forum.xda-developers.com/show...14&postcount=1
http://forum.xda-developers.com/show...32&postcount=1
http://forum.xda-developers.com/show...27&postcount=1
Thanks to all!!
Instructions for use:

VIDEO: http://youtu.be/HOrIQ0RRUO0

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Phần mêm SMS cho Android

[IMG]
Người dùng Android sướng ở chỗ có rất nhiều phần mềm hay để dùng và chúng lại miễn phí. Go Sms Pro là một trong số đó, đây là phần mềm quản lýtin nhắn thay thế cho trình SMS mặc định. Hiện tại bạn sẽ tìm thấy phần mềm này trên Google Play, phiên bản Pro vẫn đang miễn phí cho người dùng. Go Sms có điểm mạnh đó là nó có nhiều chức năng cần thiết như hẹn giờ nhắn tin, folder bảo mật để dấu tin nhắn bí mật, thay đổi theme dễ dàng ...
Một số thông tin về Go Sms Pro:
 • Hỗ trợ cả sms và mms
 • Có thể nhập liệu bằng viết tay
 • Quản lý tin nhắn theo thư mục
 • Private box: giấu những gì cần giấu
 • Hẹn giờ gửi sms
 • Trả lời sms nhanh thông qua Popup
 • Tự động sao lưu sms, lưu trong thẻ nhớ hoặc tự động gửi qua email
 • Tuỳ chỉnh giao diện
 • Và nhiều, nhiều thứ khác nữa ...
Go Sms Pro (GSP) có 3 tab chính thứ tự lần lượt từ trái qua là Application Center - Messages - Go Chat (Contacts). Trong đó thì quan trọng nhất vẫn là tab chính giữa, nơi bạn có thể coi tin nhắn và quản lý tin nhắn trong máy. Phần Messages này tương tự với trình tin nhắn mặc định của máy. Ở phần Messages này thì ngay trên đầu bạn có thể thấy bên trái là phím functions và bên phải là phím soạn tin nhắn nhanh.
Trước khi bắt đầu sử dụng GSP thì bạn cần chọn nó làm trình tin nhắn chính cho máy. Để làm được việc này thì đơn giản là vào phần mềm Messaging của máy và chỉnh trong Settings của nó: tắt hết mấy cái Notifications đi. Thế là xong.
[IMG]
Quay trở lại với GSP, giờ cái chúng ta cần làm là mò vào trong Settings của nó và coi xem có thể chỉnh gì trong đây được. Trong GSP nhấn menu và chọn Settings. Trong đây sẽ 2 tab là Basic và Advanced. Tab đầu tiên cho bạn tùy chỉnh những cái căn bản và đủ dùng, tab thứ 2 sẽ có nhiều thứ linh tinh hơn
[IMG]
Các tùy chỉnh trong tab Basic lần lượt là:
 • Language: chọn ngôn ngữ, không có tiếng việt nhé. Bạn có thể cài thêm giao diện tiếng Việt nếu muốn, tham khảo: GO SMS Pro tiếng Việt đây
 • New message notification: Chọn vào đây để nhận thông báo mỗi khi có sms mới. Vì vừa nãy bạn đã tắt thông báo của phần mềm nhắn tin mặc định nên khi có sms tới thì chỉ có thông báo của GSP mà thôi.
 • Enable popup windows: hiện popup thông báo mỗi khi có tin nhắn mới
 • Remind unread messages repeatedly: nếu có tin nhắn tới mà bạn chưa đọc hoặc lỡ quên mất không đọc thì sẽ có thêm 2 lần báo chuông nữa.
 • New message privacy mode: tin nhắn đến thì không hiện popup thông báo mà chỉ hiện icon thông báo trên Status Bar. Nội dung tin nhắn được ẩn đi.
 • SMS/MMS report: khi gửi sms nếu bên kia đã nhận được thì sẽ có thông báo cho mình biết (dấu tích v trong sms)
 • Running mode: chọn chế độ chạy của GSP. Thông thường cứ chọn Pro Mode cho đầy đủ chức năng
 • Settings Backup and restore: sao lưu những thiết lập nãy giờ mình đã làm.
Trong phần Advanced là những tùy chỉnh chi tiết hơn, từ những thiết lập nãy giờ đến tùy chỉnh giao diện, chỉnh thông báo ... Nếu cần bạn có thể mò vào đây và chỉnh theo ý mình. Mình sẽ không đi chi tiết phần này vì nó quá dài dòng.
Chỉnh xong rồi thì đến phần sử dụng, để nhắn tin, đọc tin thì chắc ai cũng biết rồi vì thế mình sẽ nói về những tính năng khác mà GSP hỗ trợ. Các tính này bạn có thể tìm thấy khi nhấn và phím functions bên góc trên trái của phần mềm. Chi tiết:
 • SMS B&R: sao lưu tin nhắn, rất hữu ích khi cài lại máy hoặc để lưu sms xuống thẻ nhớ cho an toàn
 • Private box: nếu bạn muốn giấu tin nhắn nào đó thì sử dụng tính năng này
 • Auto reply: tự động nhắn tin trong một số trường hợp
 • Schedule: nhắn tin theo giờ đặt trước
 • Nhấn vào More Funtions bạn sẽ có thêm Bath mode dùng để chọn nhiều tin nhắn một lúc (chọn xong thì xoá, sao lưu ...)
[IMG]
SMS B&R
Lựa chọn giúp bạn có thể sao lưu tin nhắn trong máy. Trong thiết lập của nó bạn có thể chỉnh để BSP tự động sao lưu tin nhắn theo ngày, theo tuần hay theo tháng. Lựa chọn sao lưu theo ngày thì tin nhắn sẽ được sao lưu vào 12h đêm hàng ngày.
Trong popup Blackup SMS có hình bánh răng, click vào đó sẽ có thêm lựa chọn cho bạn: Backup format - chọn readable mode thì có thể mở file đó bằng trình duyệt và coi nội dung; Backup type chọn All messages để sao lưu toàn bộ tin nhắn; Bật Auto, bật notice, chọn time là Daily.
[IMG]
Private box:
Phần tin nhắn cần giấu đi, chính vì thế BSP sẽ yêu cầu bạn lập mật khẩu cho phần này trong lần chạy đầu tiên. Giao diện chính gồm có 2 phím ở góc trên phải, phím đầu tiên để chỉnh settings cho phần này, phím thứ 2 để bạn thêm danh bạ hay số điện thoại vào. Tin nhắn đến từ những người này sẽ bị ẩn và được move vào Private box. Trong phần settings của Private box cần lưu ý một số cái như:
Enable notifications: hiện thông báo khi có tin nhắn đến. Nếu bạn muốn nó im luôn thì bỏ chọn này đi.
Enable popup windows: chọn thì tin nhắn đến nó vẫn hiện cái popup nội dung ra, bỏ đi thì không hiện
[IMG]
Schedule messages
Phần cuối cùng mà mình muốn nói đến chính là phần hẹn giờ nhắn tin, đây là một tính năng khá hay và hữu ích. Trong bảng soạn thảo bạn có thể thấy khung đầu tiên là chỗ để nhập số điện thoại.
Repetition: lặp lại, tức là tin nhắn này được lặp lại hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Ví dụ như cứ 6h sáng bạn cần sms cho người yêu: “chúc em ngày mới vui vẻ :*” thì chọn mục này là Daily. Nếu không chọn phần này thì ở dưới bạn có phần chọn ngày.
Sau khi chọn ngày và giờ thì bạn cần nhập nội dung tin nhắn vào và cuối cùng nhấn Commit.
[IMG]
Một số lưu ý khi sử dụng:
- Gỡ bỏ luôn trình nhắn tin mặc định?
Có thể, tuy nhiên không khuyến khích bạn làm chuyện này. Nếu muốn bạn có thể vào Settings -> tab Advanced -> Important Tips -> Stock SMS uninstalled.
- Tin nhắn tới bị lặp 2 lần?
Do đụng với Handcent, tốt nhất là bạn chỉ nên dùng một trình tin nhắn mà thôi.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Hướng dẫn vắn tắt up FW Ace/Mini/FIT và Gio

 

 1. Giải nén FW vừa mới tải về

 2. Mở Odin vừa tải về (4.38 cho A,F,M ; 4.42 cho Gio)

 3. Click OPS và chọn : Chọn file Ops trong FW vừa giải nén

 4. Click BOOT và chọn: APBOOT_S5830xxxxx_xxx...._user_low_true.tar.md5

 5. Click Phone và chọn: MODEM_S5830xxxxx_xxx...._REV03.tar.md5

 6. Click PDA và chọn: CODE_S5830xxxxx_xxx...._REV03_user_low_true.tar.md 5

 7. Click CSC và chọn: CSC_S5830xxxxxx_xxx......_REV03_user_low_true.tar. md5

 8. Cắm cáp điện thoại vào máy tính với chế độ Download Mode : NHẤN VÀ GIỮ 3 nút cùng lúc "middle Key ( Home key ) + Power + Volume Down" (bật khi dt đã tắt nguồn và trước khi cắm cáp)

 9. Khi Odin nhận máy nó sẽ hiển thị cổng COM màu vàng bên góc trên bên trái

 10. Click Start và đợi khoảng 4-5 phút đến khi Odin hiện chữ PASS thì đã hoàn tất

 11. Rút cáp , cấu hình lại máy và dùng bt


*Lưu ý:
+Trước khi up phải tắt Kies
+Ko cần Kies vẫn up đc nhưng phải cài Driver
+Hãy back-up lại app muốn giữ lại bằng titanium backup trước khi up
*Extra: Hướng dẫn up FW dạng One Pack
1/ Các bước chuẩn bị hệt như trên
*Lưu ý:chỉ unrar 1 lần ,ko unrar file FW .tar (hoặc .md5)
2/ One Pack ko mất data sau khi up
3/ FW đang dùng phải cùng phiên bản android với FW 1pack sắp up để tránh tối đa tình trạng lỗi Black Screen sau khi up (V/D: đang dùng 2.3 muốn xuống 2.2 1pack thì phải up trước bản 2.2 full file)
4/ Mở Odin lên tick chọn Ops file
5/ Ở Khung Option tick chọn One Package
6/ Tick vào One Package ở cuối Odin chọn FW vừa down về (đuôi 1pack thường là .tar)
7/ Các bc tiếp theo tương tự như trên


Click this bar to view the original image of 700x490px.
___________________________________

*Vài món sau khi up FW:
Root : là chiếm quyền kiểm soát dạng Admin của máy,ta có thể làm được nhiều thứ hơn như sao lưu được data,savegame của app ,del các app hệ thống ko cần thiết,...
Với bản 2.2.x :Dùng Super One Click để root .Đơn giản là Vào Settings>Appliaction>Tick chọn USB Debugging>cắm cáp vào PC>Tắt Kies>Open SOC lên>Ấn ROOT>Đợi Comeplete>Rút cáp>Reset máy>Done!

Với bản 2.3.3 - 2.3.6 :

 • Down file này về

 • Cho vào ngày ngoài thẻ nhớ (đừng bỏ vào các folder )

 • Tắt đt sau đó đưa nó về chế độ Recovery mode bằng cách ẤN VÀ GIỮ cùng lúc 2 phím "Nguồn + Nút giữa" trong khoảng 10s

 • Trong đây các bạn chọn như sau. Chọn update from SD card>chọn file1signed.zipvừa copy vào

 • Reboot lại máy là Done!

Move2SD Enabler : Cài đặt nhiều ứng dụng có thể chiếm rất nhiều bộ nhớ trong. Một số ứng dụng bảo mật/hệ thống lại không thể di chuyển vào thẻ SD, trong khi số khác cũng không thể chuyển được do lập trình viên không cho phép.

Move2SD Enabler có thể thay đổi được điều này với các thiết bị đã được root. Nó cho phép di chuyển hầu hết các ứng dụng vốn "không được phép dịch chuyển" vào thẻ SD. Thậm chí, nó có thể thay đổi vị trí cài đặt mặc định của ứng dụng từ bộ nhớ trong sang thẻ SD.
Khi mở Move2SD Enabler, phần mềm sẽ yêu cầu kích hoạt chê độ USB Debugging và bổ sung phím tắt trong phần Application Settings. Sau khi kích hoạt, Move2SD Enabler rất dễ để sử dụng và phần mềm yêu cầu bạn chọn 1 trong 3 thiết lập tự động. Chọn Auto để hệ thống quyết định vị trí phù hợp nhất cho ứng dung; Chon Internal để ứng dụng được cài mặc định vào bộ nhớ máy hoặc chọn External để ứng dụng được cài vào thẻ SD.
Lưu ý, Move2SD Enabler chỉ cho phép các ứng dụng hiện có trên thiết bị được di chuyển sang thẻ, bạn cần phải tự chuyển ứng dụng bằng trình quản lý ứng dụng Manage Applications trong Settings. (tinhte)
Hướng dẫn đổi Font cho Galaxy Ace ; Gio ; FIT ; Mini ===> HERE

Hướng dẫn fix lỗi không update FW qua Kies được
1 - Up firmware về DXKB1 không root nhá

2 - Từ bàn phím bấm *#272*số IME củ máy bạn# ( IME lấy bằng cách *#06# )
Nó sẽ hiện 1 bản tùy chọn , bạn chọn XXV bấm install và chờ cho nó khởi động lại
3.Kết nối Kies rồi update bt
Những app ko thể thiếu khi dùng Android ==> HERE

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Tạo điểm Refresh trên Windows 8

Tính năng RefreshReset là những tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên Windows 8. Với những tính năng Refresh, bạn có thể nhanh chóng làm mới hệ thống mà không làm mất dữ liệu cũng như các thiết lập hệ thống như đối với ghost lại windows.
Để bắt đầu tạo điểm Refresh cho hệ thống, trên màn hình Start, chuyển sang chế độ All Apps (bấm chuột phải vào vùng trống và chọn All Apps) sau đó bấm chuột phải vào Command Prompt rồi chọn Run as administrator để bật cửa sổ CMD với quyền quản trị.

Tiếp theo, trên cửa sổ CMD, hãy nhập vào dòng lệnh: recimg /createimage <thư mục chứa tập tin Refresh>
Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo một tập tin cho điểm Refresh được lưu tại C:/Custom_Refresh/ thì ta nhập dòng lệnh như sau: recimg /createimage C:\Custom_Refresh

Bạn có thể tạo nhiều điểm Refresh khác nhau, tuy nhiên Windows chỉ chọn một điểm Refresh để khôi phục mà thôi do đó bạn cần xác định điểm Refresh nào sẽ được Windows nhận diện làm điểm phục hồi mặc định. Cũng tại cửa sổCommand Prompt nhập vào dòng: recimg /setcurrent <thư mục chứa tập tin Refresh> để tiến hành thiết lập điểm phục hồi mặc định cho windows
Khi muốn Refresh lại hệ thống, tại cửa sổ Command Prompt bạn nhập dòng lệnh recimg /showcurrent . Windows sẽ tiến hành Refresh lại hệ thống dựa trên tập tin Refresh mà bạn thiết lập làm điểm phục hồi mặc định.

Chúc bạn thành công.

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Trải nghiệm Windows 8 Developer Preview (P3)

Chưa thể kết nối Internet bằng D-Com 3G là một trong những vấn đề mà người dùng máy tính phải đối mặt khi sử dụng Windows 8 Developer Preview.

Tin liên quan

» Trải nghiệm Windows 8 Developer Preview (P2)
» Trải nghiệm Windows 8 Developer Preview (P1)
» Tải và cài đặt Windows 8 Developer Preview
» Bộ ảnh nền bắt mắt nơi Windows 8 Developer Preview
» Windows 8 đạt 500.000 lượt tải trong 12 giờ đầu
» Cận cảnh máy tính bảng Windows 8 cấu hình 'khủng'
» Microsoft tung 'bom tấn' Windows 8 tại hội nghị Build


Những vấn đề thường gặp trong Windows 8 Developer Preview

1. Phiên bản Windows 8 Developer Preview 64-bit chưa tương thích hoàn toàn với driver của một số thiết bị, điển hình là card đồ họa rời và card âm thanh rời. Trong khi đó,người dùngWindows 8 Developer Preview 32-bit ít bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Theo một số người dùng, Windows 8 Developer Preview cũng chưa tương thích với driver của D-com 3G. Người viết chạy file cài đặt driver của D-com 3G trong Windows 8 Developer Preview 32-bit vẫn được, nhưng khi gắn USB 3G vào máy tính và mở bảng kết nối Internet thì không tìm thấy dịch vụ.

Lưu ý: Để tránh gặp rắc rối khi chạy một số phần mềm dạng không cần cài đặt, bạn nên cài sẵn .NET Framework 3.5 SP1, tải miễn phí tại địa chỉ http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988e-fdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe (231,4 MB).
2. Những ai quen khởi động các chương trình thông qua Start menu có lẽ sẽ cảm thấy hơi bỡ ngỡ khi thử nghiệm Windows 8 Developer Preview. Trong hệ điều hành đời mới này, nếu cần mở ứng dụng nào không có sẵn shortcut trên desktop hay ghim trên Taskbar, trước tiên bạn cần rê chuột vào phía dưới góc trái màn hình để làm xuất hiện Start menu (hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + C) và chọn Search (hoặc nhấn luôn tổ hợp phím Windows + F), tiếp đó bấm vào biểu tượng Apps, gõ từ khóa liên quan đến chương trình muốn tìm và nhấp vào biểu tượng của nó từ danh sách xổ ra. Rất mất thời gian!
Vì vậy, sau khi tìm thấy chương trình đó trên màn hình Start, bạn nên ghim nó lên Taskbar để sau này tiện sử dụng, bằng cách nhấp phải chuột vào biểu tượng chương trình, bấm nút Advanced phía dưới góc phải và chọn lệnh Pin to Taskbar. Còn nút Pin hỗ trợ ghim biểu tượng chương trình lên màn hình Start.

Để làm lộ diện Start menu quen thuộc như trong Windows 7, bạn thực hiện như sau: - Nhấn tổ hợp phím Windows + Run để gọi hộp Run, gõ vào lệnh regedit và nhấn Enter. - Ở cửa sổ Registry Editor mở ra, bạn tìm đến khóaHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer, nhấp đôi vào mục RPEnabled trong khung bên phải và đổi giá trị từ 1 thành 0.

Bây giờ, khi bạn nhấp vào nút Start phía dưới góc trái màn hình, Start menu giống như trong Windows 7 sẽ hiện ra trở lại.

Không chỉ làm xuất hiện Start menu quen thuộc, thủ thuật trên còn vô hiệu luôn giao diện Rinbon của Windows Explorer và biểu tượng các ứng dụng trên màn hình Start (không thể mở các ứng dụng thông qua màn hình Start). Lúc này, Windows 8 Developer Preview giống như “hồn lìa khỏi xác”. Do đó, bạn nên cân nhắc trước khi thực hiện. Theo quan điểm của người viết, “phóng lao thì phải theo lao”. Nếu đã cài Windows 8 Developer Preview vào máy tính thì bạn cố thích nghi với những thay đổi mang tính "cách mạng" của nó, dẫu bạn có không thích giao diện Rinbon của Windows Explorer hay màn hình Start.
3. Tính năng đổi độ sáng màn hình trong cửa sổ Power Options dường như không hoạt động, nên sẽ khiến người dùng laptop cảm thấy mỏi mắt khi làm việc quá lâu trong Windows 8 Developer Preview.

Không những thế, hai phím điều chỉnh độ sáng/tối màn hình trên bàn phím laptop của người viết cũng không làm việc trong Windows 8 Developer Preview, mặc dù vẫn có hiệu lực trong Windows 7.
Tuy vậy, bạn có thể khắc phục bằng cách cài thêm phần mềm miễn phí F.lux có chức năng tự động thay đổi độ sáng màn hình theo thời điểm trong ngày.
4. Mất công tìm kiếm nút Shutdown (tắt máy), Restart (khởi động lại máy), Sleep (chuyển máy về tình trạng ngủ chờ) là vấn đề với nhiều người dùng Windows 8 Developer Preview. Thực ra, chúng ta chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del và nhấp chọn biểu tượng nằm phía dưới góc phải màn hình là sẽ thấy ba nút lệnh này. Bên cạnh đó, người viết không tìm thấy chế độ Hibernate (đưa máy về trạng thái ngủ đông) trong Windows 8 Developer Preview. Về bản chất, Windows 8 Developer Preview vẫn có Hibernate, tuy nhiên bạn phải tạo ra shortcut riêng để sử dụng chế độ này lúc cần.
Cách tạo shortcut có chức năng Hibernate, Shutdown, Restart ra sao thì xin được nhắc đến ở bài sau.

How to install Windows 8 on Acer Iconia tab W500

Credit goes to fellow techie Ahmed Ali Ibrahim of Qatar for his inputs.

Here’s how we installed Windows 8 Developer Preview on an Acer Iconia tab W500.

 1. Extract the 32-bit Windows 8 Developer Preview ISO and copy the files to a USB thumb drive.
 2. Shutdown the tablet.
 3. Connect a USB keyboard to the tablet.
 4. Press and hold down the Windows button and the Power button, when the machine starts, press F2. This will display the BIOS setup.
 5. Change the boot order to boot from the USB HDD. WP_000069
 6. Save changes and exit BIOS setup, plug in the USB thumb drive, and restart the computer. You can disconnect the keyboard at this point.
 7. The computer boots into Windows 8 setup from the USB drive. DSC_0545DSC_0547DSC_0549
 8. Windows 8 automatically installs all the drivers, except for the Bluetooth and the G-Sensor. You can download these drivers from the Acer website. You also need to download the “Device Control” application from the Acer website (it is listed under applications). The screen rotation will not work both the G-Sensor driver and the Device Control application are not installed.DSC_0550

If you had installed the 64-bit version of Windows 8 Developer Preview, the G-sensor will not work as the driver on the Acer website is only for 32-bit versions of Windows.

DSC_0551