Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Tự tạo công cụ sao lưu dữ liệu với Synctoy và VBScript

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết hợp công cụ Synctoy miễn phí của Microsoft và vài dòng mã VB Script đơn giản để tự động sao lưu dữ liệu theo lịch hẹn trước.

Cài đặt SyncToy
Microsoft SyncToy là một công cụ miễn phí cho phép bạn đồng bộ các folders giữa các máy tính với nhau và trong bài viết này sẽ được ứng dụng như một công cụ lưu backup những bản copy.


Bạn có thể thực hiện bằng cách chạy SyncToy và click "Create New Folder Pair" sau đó chọn folder mà bạn muốn. Kế tiếp bước sync sẽ được tự động thực hiện.
"Synchronize" cũng là một cách để sao lưu dữ liệu. Nghĩa là nếu bất kỳ file mới nào xuất hiện hoặc được cập nhật ở 1 trong 2 folder thì cũng sẽ xuất hiện trong folder còn lại.


Về vấn đề lựa chọn thời gian trước, bài viết sẽ hướng dẫn bạn đồng bộ 4 folder. Mỗi cặp là một bản backup mà bạn muốn định thời gian trong ngày.


Khi bạn đã cài đặt xong, mọi thứ sẽ được tự động kích hoạt.
Cài đặt SyncToy với Script tự động
VB Script sẽ giúp bạn tự động kiểm tra định kỳ hằng ngày, nó sẽ tự động chạy SyncToy cũng như backup dữ liệu.
Nó thực hiện bằng cách dùng tên của thư mục đã được đồng bộ. Bạn hãy copy mã sau vào notepad và lưu lại với tên "databackup.wsf"

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

<job>

<script language="VBScript">

Option Explicit

On Error Resume Next

Dim HourNow

Dim strHour

Dim WshShell

Dim strProgFiles

HourNow = Hour(Now())

set WshShell=CreateObject("WScript.Shell")

strProgFiles = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%PROGRAMFILES%")

Select Case HourNow

case HourNow >= 0 and HourNow < 7

WshShell.exec strProgFiles & "\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R MorningFiles"

case HourNow >= 7 and HourNow < 13

WshShell.exec strProgFiles & "\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R NoonFiles"

case HourNow >= 13 and HourNow < 19

WshShell.exec strProgFiles & "\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R MailArchives"

case else

WshShell.exec strProgFiles & "\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R EveningFiles"

End Select

WScript.Quit

</script>

</job>

Đoạn mã trên có nhiệm vụ kiểm tra giờ(dựa trên giờ của PC nơi mà mã chạy)
Tiếp theo bạn phải cài đặt Windows scheduled để chạy mã trên 4 lần trong ngày. Việc này rất đơn giản, chỉ cần vào Control Panel - Administrative Tools - Task Scheduler. Chọn "Create Task".


Đặt tên cho task, sau đó click vào tab trigger. Chọn "On a schedule", Daily, recur every day, start at 2 a.m
Kế tiếp click tab Actions, chọn "Start a program".


Xong, giờ chỉ còn đợi chương trình tự động làm việc!

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7

[TIP] Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7


Thanh Command Bar trong Windows Explorer chứa rất nhiều các nút lệnh giúp người sử dụng nhanh chóng thực hiện các chức năng thường gặp như Cut, Copy, Paste,… . Và tùy nhu cầu bạn chỉ muốn sử dụng một số nút lệnh nhất định. Thủ thuật Registry dưới đây sẽ giúp bạn điều chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7 theo ý muốn.

Sau khi thực hiện thủ thuật này bạn có thể thêm các nút như Cut, Copy, Paste, Delete, Rename, Select all, Undo, Redo, Properties, Menu bar, Details pane, Preview pane, Navigation pane Close vào thanh Command Bar hay thanh Toolbar của Windows 7.
Một số điều quan trọng nên biết trước khi tiếp tục thao tác
-Windows sử dụng khóa FolderTypes ở bước 2 để hiển thị các nút lệnh trên thanh Command Bar trong mỗi thư mục của Windows Explorer. Đó là lý do tại sao bạn thấy các nút lệnh khác nhau trên thanh Command bar ứng với các loại thư mục khác nhau
-Windows thay đổi các nút này tự động dựa trên các công việc mà người dùng định nghĩa. Chẳng hạn nó sẽ hiển thị nút lệnh khi bạn mở một thư mục hoàn toàn khác với khi bạn chọn lựa một đối tượng trong thư mục đó
-Những sự thay đổi tự động này xảy ra dựa trên hai khóa Registry là TasksItemsSelected TasksNoItemsSelected
-Khi bạn mở một thư mục, nút lệnh sẽ được hiển thị dựa trên các định nghĩa được lưu trữ trong khóa TasksNoItemsSelected. Khi bạn chọn lựa một đối tượng bất kì trong đó, các nút lệnh sẽ được hiển thị dựa trên các định nghĩa được lưu trữ trong khóaTasksItemsSelected
-Nếu chẳng may trong khi thao tác bạn bắt gặp thông báo như dưới đây đồng nghĩa bạn không có đủ quyền hạn để truy cập vào các khóa hệ thống.

[TIP] Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7

Do đó bạn phải tiến hành cấp phép sử dụng các khóa này bằng cách nhấn phải chuột vào khóa muốn lấy quyền truy cập, chọnPermission. Trong giao diện hiện ra bạn nhấn nút Advanced, chuyển sang thẻ Owner và chọn tên người dùng đang sử dụng, đánh dấu chọn vào mục Replace owner on subcontainers and objects để có quyền chỉnh sửa được các khóa con.
Tiếp theo trong thẻ Permissions bạn đánh dấu vào 2 tùy chọn Include inheritable permissions from this object's parent Replace all child object permissions with inheritable permissions from this object. Quay trở lại hộp thoại đầu tiên bạn chọn tên người sử dụng, đánh dấu vào ô Allow ở phần Full Control xong nhấn Apply >> OK.

[TIP] Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7

Các bước tiến hành
Bước 1: Đầu tiên bạn gõ regedit trong hộp thoại RUN hay Start menu và nhấn phím Enter để truy cập vào tính năng Registry Editor.
Bước 2: Trong giao diện Registry Editor bạn tìm đến khóa sau
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\FolderTypes\{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}
Chúng ta sẽ sử dụng khóa này để thêm các nút vào thanh Command bar đối với các thư mục thông thường
Bước 3: Dưới khóa {5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7} bạn tạo ra 2 khóa con là TasksItemsSelected TasksNoItemsSelected

[TIP] Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7

Bước 4: Bạn cần thiết lập giá trị cho mục Default ở khung bên phải để hiển thị các nút lệnh sẽ xuất hiện trong Windows Explorer.
Như đã để cập ở trên, chúng ta sẽ sử dụng khóa TasksItemsSelected để hiển thị các nút lệnh khi một đối tượng được chọn trong Explorer và khóa TasksNoItemsSelected khi không có đối tượng nào được chọn, chẳng hạn như khi bạn mở một thư mục
Để thiết lập giá trị của mục default, chúng ta sẽ sử dụng các lệnh có sẵn của Windows được lưu trữ trong CommandStore của Registry. Trong Registry bạn duyệt đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\CommandStore\shell để thấy tất cả các giá trị
Có rất nhiều các lệnh được tích hợp tại đây như Windows, cut,… Sau đây là một số lệnh thú vị và hữu ích bạn có thể sử dụng trong bước 5
Windows.selectall
Windows.Cut
Windows.Copy
Windows.Delete
Windows.rename
Windows.properties
Windows.Paste
Windows.undo
Windows.redo
Windows.menubar
Windows.previewpane
Windows.readingpane
Windows.navpane
Windows.folderoptions
Windows.layout
Windows.closewindow

[TIP] Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7

Bước 5: Bạn chỉ cần lần lượt chọn lựa từng khóa mới đã tạo ra ở bước 3 và thiết lập giá trị default ở khung bên phải bằng các lệnh được đề cập ở bước 4
a.Tìm đến khóa
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\FolderTypes\{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}\TasksNoItemsSelected để thêm các nút lệnh khi bạn mở một thư mục bất kì và không chọn lựa bất kì một đối tượng nào bên trong. Nếu bạn muốn thêm các nút lệnh khác bạn phải ngăn cách giữa hai giá trị bằng dấu chấm phẩy
VD: Ở khung bên phải bạn thiết lập giá trị ở phần Default chẳng hạn thành
Windows.selectall; Windows.Paste; Windows.undo; Windows.redo; Windows.menubar; Windows.previewpane; Windows.readingpane; Windows.navpane; Windows.closewindow
Giá trị trên sẽ thêm các nút là Select all, Paste, Undo, Redo, Menu bar, Details pane, Preview pane, Navigation pane và Close vào thanh Command Bar của Windows Explorer. Các nút bấm này sẽ chỉ xuất hiện khi bạn mở một thư mục và không chọn bất kì đối tượng nào bên trong đó

[TIP] Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7

b.Tìm đến khóa
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\FolderTypes\{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}\TasksItemsSelected để thêm các lệnh khi bạn chọn một đối tượng trong một thư mục
VD:Ở khung bên phải bạn thiết lập giá trị mục Default chẳng hạn thành Windows.Cut; Windows.Copy; Windows.Delete; Windows.rename; Windows.properties; Windows.closewindow
Giá trị trên sẽ thêm các nút là Cut, Copy, Delete, Rename, Properties và Close vào thanh Command Bar của Windows Explorer.

[TIP] Tùy chỉnh các nút lệnh trên thanh Command Bar trong Windows 7

Lưu ý nút New folder luôn luôn xuất hiện ở cuối thanh Command Bar. Nếu bạn muốn hiển thị nó phía trước các nút do bạn tạo ra, bạn tìm đến khóa Windows.newfolder dưới mục HKEY_LOCAL_MACHINE\...\CommandStore\shell đã được để cập ở bước 4 và xóa đi mục Position ở khung bên phải.
Phương pháp trên sẽ thêm các nút vào các thư mục thông thường trong Explorer. Nếu bạn muốn thêm các nút bấm vào các thư mục hệ thống, chẳng hạn như Library,… bạn cần thực hiện các thao tác như trên nhưng ở các khóa sau
Main Library folder:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\FolderTypes\{5f4eab9a-6833-4f61-899d-31cf46979d49}
Documents Library:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\FolderTypes\{fbb3477e-c9e4-4b3b-a2ba-d3f5d3cd46f9}
Music Library:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\FolderTypes\{3f2a72a7-99fa-4ddb-a5a8-c604edf61d6b}
Pictures Library:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\FolderTypes\{0b2baaeb-0042-4dca-aa4d-3ee8648d03e5}
Videos Library:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\FolderTypes\{631958a6-ad0f-4035-a745-28ac066dc6ed}
Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi sử dụng các thủ thuật trên thì có thể tải về file REG đã được làm sẵn tại địa chỉhttp://www.mediafire.com/?rab1aahix1dbkpa . Sau khi tải về bạn chỉ việc nhấp đôi chuột vào tập tin này , nhấn Yes khi có thông báo xuất hiện.