Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Tự tạo công cụ sao lưu dữ liệu với Synctoy và VBScript

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết hợp công cụ Synctoy miễn phí của Microsoft và vài dòng mã VB Script đơn giản để tự động sao lưu dữ liệu theo lịch hẹn trước.

Cài đặt SyncToy
Microsoft SyncToy là một công cụ miễn phí cho phép bạn đồng bộ các folders giữa các máy tính với nhau và trong bài viết này sẽ được ứng dụng như một công cụ lưu backup những bản copy.


Bạn có thể thực hiện bằng cách chạy SyncToy và click "Create New Folder Pair" sau đó chọn folder mà bạn muốn. Kế tiếp bước sync sẽ được tự động thực hiện.
"Synchronize" cũng là một cách để sao lưu dữ liệu. Nghĩa là nếu bất kỳ file mới nào xuất hiện hoặc được cập nhật ở 1 trong 2 folder thì cũng sẽ xuất hiện trong folder còn lại.


Về vấn đề lựa chọn thời gian trước, bài viết sẽ hướng dẫn bạn đồng bộ 4 folder. Mỗi cặp là một bản backup mà bạn muốn định thời gian trong ngày.


Khi bạn đã cài đặt xong, mọi thứ sẽ được tự động kích hoạt.
Cài đặt SyncToy với Script tự động
VB Script sẽ giúp bạn tự động kiểm tra định kỳ hằng ngày, nó sẽ tự động chạy SyncToy cũng như backup dữ liệu.
Nó thực hiện bằng cách dùng tên của thư mục đã được đồng bộ. Bạn hãy copy mã sau vào notepad và lưu lại với tên "databackup.wsf"

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

<job>

<script language="VBScript">

Option Explicit

On Error Resume Next

Dim HourNow

Dim strHour

Dim WshShell

Dim strProgFiles

HourNow = Hour(Now())

set WshShell=CreateObject("WScript.Shell")

strProgFiles = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%PROGRAMFILES%")

Select Case HourNow

case HourNow >= 0 and HourNow < 7

WshShell.exec strProgFiles & "\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R MorningFiles"

case HourNow >= 7 and HourNow < 13

WshShell.exec strProgFiles & "\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R NoonFiles"

case HourNow >= 13 and HourNow < 19

WshShell.exec strProgFiles & "\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R MailArchives"

case else

WshShell.exec strProgFiles & "\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R EveningFiles"

End Select

WScript.Quit

</script>

</job>

Đoạn mã trên có nhiệm vụ kiểm tra giờ(dựa trên giờ của PC nơi mà mã chạy)
Tiếp theo bạn phải cài đặt Windows scheduled để chạy mã trên 4 lần trong ngày. Việc này rất đơn giản, chỉ cần vào Control Panel - Administrative Tools - Task Scheduler. Chọn "Create Task".


Đặt tên cho task, sau đó click vào tab trigger. Chọn "On a schedule", Daily, recur every day, start at 2 a.m
Kế tiếp click tab Actions, chọn "Start a program".


Xong, giờ chỉ còn đợi chương trình tự động làm việc!

Không có nhận xét nào: