Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Chuyển DB thành Table PHP

Creates table from all db info:
<?php
$qry = "SELECT * FROM exp_member_data";
$res = mysql_query($mem_qry);
function mysql_fetch_all($res) {
   while($row=mysql_fetch_array($res)) {
$return[] = $row;
   }
   return $return;
}
function create_table($dataArr) {
    echo "<tr>";
    for($j = 0; $j < count($dataArr); $j++) {
        echo "<td>".$dataArr[$j]."</td>";
    }
    echo "</tr>";
}
$all = mysql_fetch_all($res);
echo "<table class='data_table'>";
for($i = 0; $i < count($all); $i++) {
create_table($all[$i]);
}
echo "</table>";
?>

Không có nhận xét nào: