Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

(HAO)Một số hàm trong PHP

1. Khóa bảng ghi trong MySQL

<?php
// excuse the use of mysqli instead of mysql
$mysqli->query("LOCK TABLE t WRITE");
$results = $mysqli->query("SELECT id FROM t LIMIT 0,10");
$totalNumResults = array_pop($mysqli->query("SELECT FOUND_ROWS()")->fetch_row());
$mysqli->query("UNLOCK TABLES");
?>

2. Hàm Tổng số bảng ghi của table

<?php
function get_rows ($table) {
$temp = mysql_query("SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM $table LIMIT 1");
$result = mysql_query("SELECT FOUND_ROWS()");
$total = mysql_fetch_row($result);
        return $total[0];
}
?>

3. Hàm mysql_fetch_row

<?php
$result = mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!$result) {
    echo 'Could not run query: ' . mysql_error();
    exit;
}
$row = mysql_fetch_row($result);
echo $row[0]; // 42
echo $row[1]; // the email value
?>

Không có nhận xét nào: