Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Chương trình Phân công cán bộ coi thi cho các Trường Đại học, Cao đẵng, Trung học Chuyên nghiệp

Mỗi buổi tổ chức với số lượng lớn phòng thi thì việc quản lú CB coi thi tương đối phức tạp.
Công cụ này giúp chung ta giải quyết vấn đề này. Đặc biệt hoàn toàn Miễn phí nếu sử dụng cá nhân.

Các Bạn quan tâm xin liên hệ qnthh090@gmail.com

Các chức năng chính:
1. Quản lý nhiều đợt thi khác nhau
2. Nhập ngày có tổ chức thi cho từng đợt
3. Nhập DS CB coi thi cho từng buổi thi
4. Nhập Môn thi và danh sách Phòng thi từng buổi
5. Phân công CB coi thi ngẫu nhiên, Đổi Cb coi thi…
6. In danh sách liên quan(ds cb coi thi, biên bản giao đề, biên bản giao bài)
7. In thống kê CB từng buổi thi, cả đợt thi…

Giao diện chương trình:

Main

NgayCoThi

NhapCB

NhapPhong

DoiCB

InDS