Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Lưu nội dung file ảnh vào CSDL MYSQL

Nhu cầu phát triển web của PHP là lưu nội dung của file ảnh vào trong một cơ sở dữ liệu (CSDL) và sau đó là đọc nội dung của file ảnh đã lưu trong CSDL ra và hiển thị ra trình duyệt. Nhu cầu này có một số đặc điểm sau:
TỔNG QUAN
Nhu cầu phát triển web của PHP là lưu nội dung của file ảnh vào trong một cơ sở dữ liệu (CSDL) và sau đó là đọc nội dung của file ảnh đã lưu trong CSDL ra và hiển thị ra trình duyệt. Nhu cầu này có một số đặc điểm sau:
● Lưu nội dung file ảnh vào CSDL thì sẽ không phụ thuộc vào đường dẫn đến thư mục chứa hình. Nếu bạn dùng theo cách hiển thị nội dung hình ảnh theo cách truyền thống thì đường đến file hình thật chính xác thì file hình mới hiển thị ra, chẳng may thư cấu trúc thư mục đó bị thay đổi thì chúng ta phải cập nhật lại rất nhiều đường dẫn trên website, hay file ảnh có thể bị xóa mất hay bạn restore hay backup bị thiếu....Chỉ thiếu một phần nhỏ là file hình không hiển thị được rồi. Để giảm được những rủi ro này bạn dùng cách như thế này là lưu nội dung file ảnh vào CSDL như vậy là không phụ thuộc vào đường dẫn hay cấu trúc thư mục... rất là lôi thôi. Chúng ta chỉ phụ thuộc vào nơi chứa nội dung chủa file hình.
● Lưu nội dung file ảnh vào CSDL thì rất thuận tiện cho việc backup và restore. Trong đó dùng cách truy cập trực tiếp đến hình thì khi backup hay restore thì chúng ta phải backup/restore rất nhiều file nhỏ rất là mệt. Trong khi đó dùng cách lưu nội dung file ảnh vào CSDL thì chúng ta chỉ cần backup/restore lại một file là đủ, thông thường là file SQL.
● Nếu chúng ta dùng cách truy cập trực đến file hình thì khi chúng ta upload hình lên server qua (form upload) thì một số host không cho ta quyền ghi vào thư mục (write) thì chúng ta không đưa hình lên trang web của mình được. Lưu file trong CSDL là một giải pháp khá thích hợp trong hoàn cảnh này.
● Không chỉ lưu giới hạn file ảnh vào CSDL mà chúng ta còn lưu rất nhiều file khác nhau vào CSDL. Để đơn giản chúng ta sẽ tìm hiểu cách lưu file ảnh vào CSDL MySQL và ngôn ngữ thực hiện là PHP.
THIẾT KẾ CSDL
Chúng ta chỉ cần một bảng để lưu nội dung của một fila ảnh và trong bảng này chúng ta sẽ thiết kế như sau:
●    Cột nhận dạng (ID) của file ảnh, chúng ta dùng kiểu dữ liệu AUTO_INCREMENT để làm ID cho các file ảnh đã lưu trong CSDL.
● Cột lưu nội dung file ảnh, đây là cột quan trọng quyết định hình ảnh sẽ hiển thị lên trình duyệt. Nội dung của file ảnh cũa là một chuỗi nhưng dữ liệu nhị phân. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu mediumblob để lưu nội dung của file ảnh (kiểu dữ liệu blob cũng là chuỗi nhị phân, nhưng chiều dài tối đa chỉ có 65Kb, sẽ không đủ cho chúng ta muốn lưu một fila ảnh lớn).
●    Và bảng chúng ta sẽ có cấu trúc như sau

Quote:

CREATE TABLE imgData (
imgID               int             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
imgContents         mediumblob      NOT NULL,
PRIMARY KEY (imgID)
);

[size=2]
LƯU NỘI DUNG FILE ẢNH VÀO CSDL
Chúng ta xem như đã có trên server. Và đoạn chương trình sau sẽ mở file ảnh thông qua tên file để đọc nội dung của file ảnh và lưu nội dung file ảnh vào trong CSDL.

Quote:

[size=2] //connect vào CSDL MySQL
//host = localhost
//username = root
//password = root
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "root");
//chọn database làm việc
mysql_select_db("imgSave", $conn);
//tên file ảnh
$imgFilename = "imgData.jpg";
//mở file ảnh để đọc với chế độ đọc binary
$f = fopen($imgFilename, "rb");
$imgContents = fread($f, filesize($imgFilename));
fclose($f);
//chèn nội dung file ảnh vào table imgConetnts
$sql = "INSERT INTO imgData (imgContents) VALUES('" .     mysql_real_escape_string($imgContents, $conn) . "')";
mysql_query($sql, $conn);
?>

[size=2]ĐỌC NỘI DUNG FILE ẢNH TỪ CSDL
Để đọc nội dung của file ảnh từ CSDL, ta cần ID của file ảnh nếu chúng ta muốn hiển thị tấm hình nào. Đoạn mã sau sẽ minh hoạ chi tiết, nhưng ở đây ta chỉ lấy 1 tấm hình có chỉ số ID = 1.

Quote:

//connect vào CSDL MySQL
//host = localhost
//username = root
//password = root
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "root");
//chọn database làm việc
mysql_select_db("imgSave", $conn);
//ID của file ảnh
$imgID = 1;
//đọc nội dung file ảnh từ table tblImage
$sql = "SELECT * FROM imgData WHERE imgID=" . $imgID;
$result = mysql_query($sql, $conn);
while($row = mysql_fetch_array($result)){
$imgData = $row['imgContents'];
}
?>

[size=2]
Biến $imgData sẽ chứa nội dung của file ảnh. Bước tiếp theo, ta xuất nội dung của file ảnh ra browser. Quá trình xuất nội dung của file ảnh ra browser. Nhưng chúng ta phải báo cho Browser biết nội dung của chúng ta xuất ra là hình ảnh, đơn giản là chúng ta chỉ chèn vào một dòng
header("Content-type: image/jpeg"); là được. Và sau đây là quy trình xuất ra nội dung một file ảnh như sau.
header("Content-type: image/jpeg");
echo $imgData;
?>
Như bạn đã thấy rồi đó lưu file ảnh vào CSDL và đọc nội dung của một file ảnh từ CSDL để xuất ra Browser thật là không dễ chút nào. Nhưng chúng ta chỉ cần lưu ý các bước sau đây.
·    Đọc nội dung file vào 1 biến, bạn nhớ phải mở file với chế độ đọc binary.
·    Xử lý các ký tự đặc biệt trước khi lưu vào database (sử dụng hàm mysql_real_escape_string).
· Trước khi xuất nội dung file ra browser, bạn nhớ dùng hàm header để báo cho browser biết kiểu file mà chương trình của bạn chuẩn bị trả về là một file ảnh.
KẾT LUẬN
Chúng ta có thể dùng cách này để viết một chương trình quản lý download trên website của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng cần có một vài điều chú ý như sau:
·    Làm như vậy thì server sẽ xử lý nhiều công việc hơn cách download file trực tiếp.
·    Tốc độ download sẽ chậm hơn rất nhiều so với download file trực tiếp.
· Nội dung file thì được lưu trữ trong CSDL mà CSDL cho số lượng người kết nối vào có hạn, trong khí đó với 1 file có dung lượng lớn thì chúng ta có thể mất rất nhiều thời gian để download
MỘT THÍ DỤ VỀ CHƯƠNG TRÌNH DOWNLOAD
Giả sử chúng ta có 1 file example.zip nằm trong cùng một thư mục với file download.php. Nhưng chỉ người viết mới biết là file này nằm ở đâu, người truy cập muốn lấy file example.zip về thì phải truy cập vào trang download.php và trang download.php sẽ có nội dung như sau:

Quote:

//file download.php
$filename = "example.zip";
$f = fopen($filename, "rb");
header("Content-type: application/octet-stream");
header("Content-length: " . filesize($filename));
fpassthru($f);
fclose($f);
?>

[size=2]
Chúng ta chỉ cần bấy nhiêu là hoàn thành một trang download. Nhưng nếu muốn cho trang download chúng ta đẹp hơn, hoàn thiện hơn thì chúng ta phải cải tiến thêm.
Giải thích những câu lệnh trên
Đầu tiên, ta mở file example.zip để đọc ở chế độ nhị phân (binary):

Quote:

$f = fopen($filename, "rb");

[size=2]
Tiếp theo ta báo cho browser biết data trả về từ server là dữ liệu nhị phân chứ không phải là văn bản HTML như thông thường:

Quote:

header("Content-type: application/octet-stream");

[size=2] Đồng thời ta cũng báo cho browser biết dung lượng của file sẽ được tải xuống:

Quote:

header("Content-length: " . filesize($filename));

[size=2] Và cuối cùng là đọc nội dung file và echo lại cho browser download:

Quote:

fpassthru($f);.
Lệnh fpassthru($f); tương đương với 2 lệnh:
$content = fread($f, filesize($filename));
echo $content;

[size=2]
Và như thế chúng ta có thể thí dụ chạy trên nhiều kiểu file khác nhau như (word, excel, PDF...) và bạn sẽ thấy có một vài chỗ thật khó chịu vì browser mặc định sẽ lưu file của bạn lên đĩa với tên là download.php bạn phải đổi tên lại cho đúng và trước khi mở file đó ra đọc.
Để giải quyết vấn đề trên ta chỉ cần thêm một lệnh  header() nữa là được.
header('Content-disposition: attachment; filename="'.$filename.'"');
Tham số "attachment" của header "Content-disposition" sẽ báo cho browser biết là nên download và save file thay vì open. Tham số "filename=" sẽ báo cho browser biết tên của file đang được download.
Tới đây chúng ta có thể nâng cấp trang web của mình lên cho người dùng chọn file để download. Có nghĩa là chúng ta hiển thị ra 1 list các tập tin cho người dùng download và liên kết các file download đều đến file download.php?filename=”Tên file cần download”. Trong file download.php chỉ cần $_GET['filename'] là chúng ta có thể download về được.
Và file download.php sẽ có nội dung như sau:

Quote:

$filename = isset($_GET['file'])?$_GET['file']:'';
$upload_dir = "../upload/";
//Mở file với chế độ nhị phân
$fp = fopen($upload_dir.$filename, "rb");
//gởi header đến cho browser
header('Content-type: application/octet-stream');
header('Content-disposition: attachment; filename="'.$filename.'"');
header('Content-length: ' . filesize($upload_dir.$filename));
//đọc file và trả dữ liệu về cho browser
fpassthru($fp);
fclose($fp);

Download tại đây
Password: vietnamdiemhen

http://phpcodevn.com/forum/viewforum.php?f=29&sid=4cee6fd496a6522ff25fd45d8e29817c

Không có nhận xét nào: