Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Làm sao để thêm số 0 vào phía trước 1 con số PHP

<?php
function number_pad($number,$n) {
return str_pad((int) $number,$n,"0",STR_PAD_LEFT);
}
// use :
number_pad(10,3); // output 010
?>

Không có nhận xét nào: