Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in …..*.php on line 483

Mở php.ini tìm trong PHP có dòng nào như thế này max_execution_timemax_input_time , thiết lập nó thành 30 hoặc 60 tuỳ thích .
Chú ý khi thiết lập giá trị này xong nhớ
Code:

# /etc/init.d/apache restart

 

Nếu có quyền root trên server thì điều chỉnh php.ini trong PHP .
Nếu không có quyền hạn trên server thì có thể upload lên hosting của mình tập tin .htaccess với nội dung sau

php_value max_execution_time 60
php_value upload_max_filesize 16777216
php_value post_max_size 16777216  

Không có nhận xét nào: